Introducció al Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat – SAIQ

El concepte de recerca de la qualitat i la seva acreditació i reconeixement internacional són la base de la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). A Espanya, després de diversos projectes per a la implantació de procediments d’avaluació i millora de la qualitat, la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats va establir un organisme que té la missió de contribuir a la millora de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació d’ensenyaments, professorat i institucions. Neix així l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, ANECA, organisme que ha llançat diversos programes per a orientar en el disseny i implantació de sistemes de garantia de qualitat.

Tenint en compte aquest context, l’equip directiu del CSM d’Alacant assumeix el compromís ferm i formal de dur a terme el diagnòstic, disseny, verificació, implantació i certificació del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat. D’aquesta manera, el CSMA aposta per la seva incorporació a la cultura de qualitat i excel·lència. Per a això, el Conservatori compta amb l’aprovació i el beneplàcit de l’ISEACV (Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana), del qual depèn orgànicament. De la mateixa manera es compta amb la col·laboració de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) per dissenyar i executar els plans d’avaluació i qualitat corresponents.

Política i objectius

La Política i Objectius de Qualitat, així com el Manual de Procediments del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat del CSMA, s’ajusta a totes les titulacions oficials que impartim en les nostres instal·lacions:

 • Màster oficial en Ensenyaments Artístics en Interpretació i Recerca de la Música
  • Itineraris:
   • Música Clàssica
   • Música Romàntica
   • Música Contemporània
 • Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música
  • Especialitats:
   • Composició
   • Direcció
   • Interpretació: Cant, Guitarra, Instruments de l’Orquestra Simfònica (IOS) i Piano
   • Musicologia
   • Pedagogia

Per consegüent, establim les següents directrius generals per a la consecució dels objectius de qualitat i que constitueixen la POLÍTICA DE QUALITAT del CSMA:

 • Desenvolupar i assegurar que el Sistema de Garantia Intern de Qualitat del CSMA es mantingua de manera eficient i eficaç, amb controls i revisions periòdiques amb la finalitat d’aconseguir un compromís permanent amb la qualitat i la millora contínua dels nostres ensenyaments.
 • Portar a examen de manera continuada l’oferta formativa de les titulacions que impartim, amb l’objectiu que es puguen adaptar a les demandes i necessitats dels interessats
 • Conscienciar als grups d’interès de la necessitat de la seva participació activa en els plans de divulgació d’activitats formatives i, al mateix temps, implicar aquests grups en la promoció d’aquestes.
 • Recolzar i contribuir al desenvolupament de la formació continuada del personal docent i investigador (PDI) com del personal d’administració i serveis (PAS).
 • Evidenciar la satisfacció de tots i cadascun dels nostres grups d’interès mitjançant la implementació d’un sistema de recollida d’informació per a, amb això, plantejar propostes i accions de millora.

En aquesta línia establim els següents OBJECTIUS GENERALS DE QUALITAT, que seran revisats periòdicament per a la millora contínua dels nostres programes formatius:

 1. Assegurar amb garantia la qualitat dels programes formatius dels estudis que s’imparteixen en el CSMA.
 2. Tenir actualitzat el sistema d’acolliment del CSMA per als estudiants de nou ingrés, el programa d’orientació i el procediment d’acció tutorial.
 3. Concretar amb evidències el sistema de captació d’estudiants de nou ingrés per mitjà de la difusió del pla d’estudis i la realització de tasques de comunicació.
 4. Renovar els continguts tant dels ensenyaments que s’imparteixen en el CSMA com del projecte formatiu de les pràctiques externes, artístiques i pedagògiques, adaptant-les a les necessitats formatives dels estudiants.
 5. Ajustar adequadament, tenint en compte la demanda formativa dels estudiants, la temporalitat de les assignatures.
 6. Tenir al dia i evidenciar els procediments per a l’apilament de suggeriments, queixes i reclamacions sobre el procés ensenyament-aprenentatge i la seva avaluació.
 7. Secundar totes aquelles iniciatives que afavoreixen la formació permanent del PDI i del PAS.
 8. Optimitzar els serveis que prestem a la societat sobre la base del mesurament, l’anàlisi i la utilització dels resultats d’aprenentatge, de la inserció laboral i del grau de satisfacció dels diferents grups d’interès, garantits mitjançant l’actualització documental dels procediments.
 9. Garantir la publicació periòdica de la informació relacionada amb els programes formatius, tenint actualitzats i documentats els mecanismes necessaris.


Sistema de qualitat

El Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat (*SAIC) del *CSMA compta amb els següents documents:

LLISTAT DE DOCUMENTS EN VIGOR

LLISTAT DE NORMATIVA

Identificació (codi) DENOMINACIÓ DEL PROCEDIMENT-ANNEX Data Rev.
Procediments
SGIC-P0-01 Sistema de Garantia Intern de Qualitat del Conservatori Superior de Música “Óscar Esplá” d’Alacant 17/02/2022 2
SGIC-P0-02 Política i Objectius de Qualitat del Conservatori Superior de Música “Óscar Esplá” d’Alacant. 17/02/2022 2
SGIC-P1-01 Procés per a garantir la qualitat dels programes formatius 17/02/2022 2
SGIC-P1-02 Disseny de títols oficials d’estudis superiors de música i màsters artístics 17/02/2022 1
SGIC-P2-01 Procés de definició de perfils i admissió d’estudiants 17/02/2022 2
SGIC-P2-02 Procés d’orientació a l’estudiant i desenvolupament de l’ensenyament 17/02/2022 2
SGIC-P2-03 Procés de gestió de la mobilitat de l’estudiant 17/02/2022 2
SGIC-P2-04 Procés de gestió de pràctiques externes, orientació professional de l’estudiant i anàlisi de la inserció laboral dels egressats 17/02/2022 2
SGIC-P2-05 Procés de gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments en les activitats docents, administratives i de gestió del centre 11/05/2020 1
SGIC-P3-01 Procés de definició de política, captació, selecció, avaluació, promoció i reconeixement del personal acadèmic 11/05/2020 1
SGIC-P3-02 Procés de formació del PDI 11/05/2020 1
SGIC-P3-03 Procés de definició de política, captació, selecció, avaluació, promoció i reconeixement del personal d’administració i serveis (PAS) 17/02/2022 2
SGIC-P4-01 Procés de gestió dels recursos materials i els serveis 11/05/2020 1
SGIC-P5-01 Procés d’anàlisi de resultats. Dinàmica per a l’establiment d’accions de millora 11/05/2020 1
SGIC-P6-01 Procés per a la publicació sobre titulacions 11/05/2020 1
Reglament DDNC Reglament de drets, deures i normes de convivència de la Comunitat Educativa del Conservatori Superior de Música “Óscar Esplá” d’Alacant 13/12/2017 0
Annexos
SGIC-P1-01-Annex 1 Plantilla Guia Docent MÀSTER
11/05/2020 1
SGIC-P1-01-Annex 2 Plantilla Guia Docent Títol Superior 11/05/2020 1
SGIC-P1-01-Annex 3 Plantilla Aplicació Guia Docent Màster 11/05/2020 1
SGIC-P01-01-Annex 4 Plantilla Aplicació Guia Docent Títol Superior 11/05/2020 1
SGIC-P01-01-Annex 5 Guia docent activitats de centre 11/05/2020 1
SGIC-P01-01-Annex 6 Model d’Enquesta Satisfacció PDI amb els Programes Formatius 11/05/2020 1
SGIC-P01-01-Annex 7 Model d’Enquesta Satisfacció Estudiants amb els Programes Formatius 11/05/2020 1
SGIC-P01-01-Annex 8 Model d’Enquesta Satisfacció PAS amb els Programes Formatius 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 1 Document informatiu dels requisits d’accés als Estudis Superiors de Música 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 2 Document informatiu dels requisits d’accés als Estudis oficials de Màster en Ensenyaments Artístics 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 3 Format de sol·licitud de la prova d’accés als Estudis Superiors de Música 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 4 Format de sol·licitud de revisió de nota de la prova d’accés als Estudis Superiors de Música 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 5 Format de sol·licitud de la prova d’accés als Estudis Oficials de Màster en Ensenyaments Artístics 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 6 Format de sol·licitud de revisió de nota de la prova d’accés als Estudis Oficials de Màster en Ensenyaments Artístics 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 7 Formulari de matriculació Estudis Superiors de Música 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 8 Document informatiu del procés de matrícula de  els Estudis Superiors de Música 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 9 Formulari de matriculació Estudis Oficials de Màster en Ensenyaments Artístics 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 10 Document informatiu del procés de matrícula de  els Estudis Oficials de Màster en Ensenyaments Artístics 11/05/2020 1
SGIC-P02-01-Annex 11 Formulari d’autorització per a la cessió de drets 11/05/2020 1
SGIC-P02-02-Annex 1 Informació general per als estudiants del Títol Superior de Música 11/05/2020 1
SGIC-P02-02-Annex 2 Informació general per als estudiants del Títol de Màster en *EEAA en Interpretació i Investigació de la Música 11/05/2020 1
SGIC-P02-02-Annex 3 Informació i Sol·licitud de Reconeixement i transferència de crèdits 11/05/2020 1
SGIC-P02-02-Annex 4 Informació i Sol·licitud de Canvi de grup i/o professor 11/05/2020 1
SGIC-P02-02-Annex 5 Informació i Sol·licitud d’ingrés d’estudiants que han superat la prova específica d’accés en altres Conservatoris 11/05/2020 1
SGIC-P02-02-Annex 6 Informació i Sol·licitud de Convocatòria Excepcional de Matrícula 11/05/2020 1
SGIC-P02-02-Annex 7 Informació i Sol·licitud de Reingrés 11/05/2020 1
SGIC-P02-02-Annex 8 Informació i Sol·licitud de Trasllat d’Expedient 11/05/2020 1
SGIC-P02-03-Annex 1 Sol·licitud alumnes IN 11/05/2020 1
SGIC-P02-03-Annex 2 Procedures 11/05/2020 1
SGIC-P02-03-Annex 3 Sol·licitud Alumne OUT 11/05/2020 1
SGIC-P02-03-Annex 4 Taula d’equivalències: a tall d’exemple Roma i Hèlsinki 11/05/2020 1
SGIC-P02-03-Annex 5 Taula del nostre sistema d’avaluació (qualificacions) 11/05/2020 1
SGIC-P02-03-Annex 6 Enquesta de satisfacció sobre la Mobilitat. Alumnes OUT 11/05/2020 1
SGIC-P02-03-Annex 7 Enquesta de satisfacció sobre la Mobilitat. Alumnes IN 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 1 INFO Acords Cooperació Educativa Pràctiques Externes 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 2 Preguntes freqüents sobre la realització de Pràctiques Externes 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 3 PEX-01 Oferta Pràctiques Formulari 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 4 PEX-02 Acorde Cooperació Pràctiques Externes Curriculars 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 5 PEX-02 Acorde Cooperació Pràctiques Extracurriculars 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 6 PEX-03 Annex Acord Pràctiques Formulari 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 7 PEX-04 Presentació estudiant 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 8 PEX-05 Avaluació Tutor Empreses 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 9 PEX-06 Avaluació Informe Alumne 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 10 PEX-07 Memòria Estudiant 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 11 Enquesta per a egressats després d’un any de finalitzar els estudis 11/05/2020 1
SGIC-P02-04-Annex 12 Enquesta per a egressats després de tres anys de finalitzar els estudis 11/05/2020 1
SGIC-P02-05-Annex 1 Format de reclamació, queixa, suggeriment, uns altres 11/05/2020 1
SGIC-P03-01-Annex 1 Autoinforme del professorat de l’activitat docent 11/05/2020 1
SGIC-P03-01-Annex 2 Enquesta de satisfacció de la qualitat docent 11/05/2020 1
SGIC-P03-01-Annex 3 Enquesta d’autoavaluació de l’activitat docent 11/05/2020 1
SGIC-P03-02-Annex 1 Plantilla d’activitat de formació permanent per al PAF 11/05/2020 1
SGIC-P03-02-Annex 2 Plantilla d’avaluació dels participants en activitat formativa 11/05/2020 1
SGIC-P03-02-Annex 3 Enquesta de satisfacció amb la formació rebuda 11/05/2020 1
SGIC-P05-01-Annex 1 Accions de millora 11/05/2020 1

Anàlisi de resultats

Estem treballant en aquest contingut. En breu estarà disponible.


Suggeriments i reclamacions:

Si vols fer un suggeriment, indicar una incidència, queixa o reclamació, pots utilitzar el formulari que apareix a continuació i presentar-lo a la Secretaria del CSMA:

Formulari