Departament de Relacions Internacionals

El Departament de Relacions Internacionals del Conservatori Superior de Música d’Alacant desenrotlla principalment les gestions dels programes de mobilitat, tant nacionals com internacionals amb la finalitat d’afavorir la mobilitat dels estudiants i professors del centre. L’objectiu és contribuir a la internacionalització dels estudis musicals i a la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Erasmus Charter 2014-2020

Què és el programa ERASMUS?

El programa ERASMUS és un programa de mobilitat organitzat per la UE per a permetre l’estudi en una altra universitat o institució educativa europea en un termini determinat de temps en que es reconeix totalment els estudis realitzats a l’estranger en el país d’origen. Les estades tenen una durada d’entre 3 i 9 mesos.

Requisits per a participar

Ser alumne actiu del CSM d’Alacant (matriculat actualment en el centre i amb previsió d’estar-ho també el curs pròxim)

Tindre superades i aprovades totes les assignatures del 1er curs

Presentar la sol·licitud dins del termini previst

Ordena amb orde de preferència els centres que hages triat i que es troben en el full informatiu de centres amb què el CSM Alacant té possibilitat de col·laboració. Presenta una còpia de la sol·licitud en la secretària del centre en el termini corresponent juntament amb la documentació següent:

–En el cas dels alumnes d’Interpretació o Pedagogia de l’Instrument: gravació de tres fragments o obres diferents. En format mp3 o wav (no cal que siguen molt extensos ja que han de poder adjuntar-se en un correu electrònic, màxim 10 MB).

–Títols o documents que acrediten el teu coneixement d’idiomes.

En el cas que algun alumne haja fet les gestions prèvies per a estudiar amb un professor determinat i este ho haja acceptat haurà de/d’:

a) notificar-ho al coordinador Erasmus del CSM d’Alacant

b) acreditar l’acceptació per part del professor en qüestió per mitjà d’una carta d’acceptació o facilitant la comunicació entre el professor en qüestió i el coordinador Erasmus

Relació de països i institucions amb conveni vigent fins el 2014

Per a l’adjudicació de places i la distribució de centres sol·licitats per a cursar estudis en l’estranger el barem que s’aplicarà serà:

Per als alumnes que cursen l’especialitat d’Instrument, cant o Pedagogia del cant o de l’instrument:

–50 % a l’expedient acadèmic.
–30 % la nota de l’assignatura d’Instrument propi de l’especialitat o la mitjana ponderada de la nota de les qualificacions de l’assignatura d’Instrument propi de l’especialitat.
–10 % al coneixement d’idiomes (anglès o l’idioma del país de destinació)
–10 % altres mèrits

En les especialitats de Composició i Musicologia:

–60 % a l’expedient acadèmic
–10 % a l’informe del professor tutor
–20 % al coneixement d’idiomes (anglès o l’idioma del país de destinació)
–10 % altres mèrits

Coordinador: Antonio Ballester Corbí

El contacte amb el Departament es realitzarà a través del correu electrònic:

internacional.csmalicante@gmail.com

1. Movilitat d’alumnes:

1.1 Convocatòria:
Imprés sol·licitud
Bases convocatòria precandidats estudiants Erasmus
Llistat definitiu candidats Beca Erasmus+

1.2 Altres documents
Sol·licitud de prorroga d’estada


2. Mobilitat Professors
2.1 Convocatòria:
Imprés sol·licitud
Bases convocatòria precandidats professors Erasmus
Llistat definitiu professors pre-candidats a una mobilitat Erasmus+


3.  Relació centres col·laboradors

Conservatoris en Europa
Mundus Musicalis

4. Enllaços Recomanats

Portal Jo Soc Erasmus

Xarxa Social Erasmus