MÀSTER

Vols realitzar estudis de postgrau d’acord amb el teu perfil interpretatiu

i ampliant la faceta investigadora?

El Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant ofereix els estudis del nou Màster Oficial en Ensenyaments Artístics en Interpretació i Investigació de la Música.

DADES IDENTIFICATIVES DEL TÍTOL

DENOMINACIÓ – Màster en Ensenyaments Artístics en Interpretació i Investigació de la Música.

INSTITUCIÓ RESPONSABLE – Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana – ISEACV.

CENTRE – Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant

BRANCA DE CONEIXEMENT – Arts i Humanitats

TIPUS D’ENSENYANÇA – Presencial.

CRÈDITS – 60

CURS D’IMPLANTACIÓ – 2012/13

NOMBRE DE PLACES – 40

COMUNITAT AUTÒNOMA – Comunitat Valenciana

LLENGÜES EN QUÈ S’IMPARTIX – Castellà i valencià

COORDINADOR – Sr. Francisco José Fernández Vicedo

INFORMACIÓ DETALLADA

Requisits d’accés, admissió a la titulació i proves d’accés especials

Per a accedir a les ensenyances oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un Títol Superior oficial d’ensenyances artístiques, d’un títol oficial de Graduat o Graduada o el seu equivalent expedit per una institució de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculte en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyances de Màster.
Així mateix podran accedir els titulats d’acord amb sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per l’Administració educativa competent de que aquells acrediten un nivell de formació equivalent. L’accés per esta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ del que estiga en possessió de l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar les ensenyances artístiques de Màster.
Els sol·licitants hauran d’omplir el formulari de preinscripció, que podrà ser descarregat de la pàgina web de l’ISEACV o en la del Conservatori Superior de Música OscarEsplá d’ Alacant, juntament amb el curriculum vitae de l’interessat i les certificacions acreditatives dels mèrits al·legats.

Abans de realitzar la prova d’accés, el candidat haurà de passar una entrevista amb la CAT, en la que exposarà les seues expectatives sobre el màster, a més de comentar les qüestions que se li facen relatives a la seua trajectòria musical, currículum i altres aspectes. Si la CAT ho considera oportú, podrà incloure en les entrevistes una prova escrita per a valorar els coneixements generals de l’aspirant, consistent en un comentari sobre un text musical i cites bibiográficas.

Com a criteris de selecció per a l’admissió en el màster, es valoraran els elements següents:

1.    Prova d’accés. Esta prova serà eliminatòria:

Consistirà en la interpretació d’un programa amb peces de diferents estils, la duració de la qual no excedisca de 20 minuts. S’avaluaran els conceptes següents:
–    Fidelitat al text.
–    Correcció estilística.
–    Respecte als tempos, l’agògica i la dinàmica.
–    Tècnica adequada.

L’aspirant que obtinga una qualificació inferior a 5, quedarà eliminat de la prova d’accés, per la qual cosa no podrà passar a la valoració de mèrits.

2.    Valoració general de mèrits.

En esta fase es valorarà el currículum del candidat tenint en compte els diversos elements que permeten garantir el seu aprofitament en una de les diferents línies d’especialització. S’establix el barem següent:
– Expedient del candidat en els estudis de música:
– Nota mitjana d’excel·lent: 0,4
– Nota mitjana de notable: 0,2
– Titulacions de Grau o Llicenciatura universitària: 1 per cada títol
– Titulacions Superiors de Música o Grau (només es tindran en compte les que siguen diferents de l’especialitat per la qual s’opta) : 1 per cada títol
– Premi extraordinari fi de carrera (Conservatori o Universitat) : 0’2 per cada u
– Menció d’honor fi de carrera (Conservatori o Universitat) : 0’1 per cada una
– Activitat de concerts: fins a un màxim de 0,5
– Publicacions i assistència a congressos: fins a un màxim de 0,5
– Per acreditació del domini d’una llengua estrangera (títols expedits per EOI i altres: Cambridge, DELPH, Goethe, etc.). Es puntuarà només el títol de nivell més alt.
– Títol nivell B1: 0’1
– Títol nivell B2: 0’2
– Títol nivell C1: 0’3
– Títol nivell C2: 0’4
– Antiguitat en la docència (només es valoraran els anys de servici en Conservatoris oficials i municipals) : 0,1 per cada any de servici, fins a un màxim de cinc anys.

La puntuació final serà la suma de les qualificacions obtingudes en la prova d’accés i en la valoració de mèrits. En cas d’empat entre candidats, estarà per davant aquell que haja obtingut major puntuació en la prova d’accés. Les places s’atorgaran per rigorós orde de puntuació, segons el nombre de vacants que hi haja en cada especialitat. Als aspirants que hagen aprovat la prova d’accés, però que no obtinguen plaça, no se’ls guardarà la nota, sinó que hauran de realitzar una nova preinscripció i prova d’accés el curs següent.

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

 • CG-1 Demostrar que es posseeix les habilitats, coneixements i la comprensió artística en el camp de la música que es basen en els típicament associats al primer cicle i, els amplien i milloren, la qual cosa els aporta una base o possibilitat per a ser originals en el desenrotllament de i/o aplicació d’idees, en la pràctica i/o àmbit creatiu, sovint en un context d’investigació.
 • CG-2 Ser capaç d’aplicar les seues habilitats, coneixements i comprensió artística, així com la seua capacitat de resolució de problemes, en situacions noves o poc conegudes dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d’estudi.
 • CG-3 Demostrar capacitat per a emetre els seus propis judicis sobre temes musicals relacionats amb la seua àrea d’especialització, en funció de criteris, de normes externes o de reflexions personals.
 • CG-4 Poder comunicar les seues conclusions i opcions artístiques, així com els coneixements i raonaments fonamentals que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG-5 Ser capaç d’utilitzar una metodologia d’estudi i investigació en la pròpia especialitat que el capacite per al continu desenrotllament de la seua activitat musical.
 • CG-6 Posseir capacitat per a analitzar materials musicals complexos dins de la seua àrea d’especialització.
 • CG-7 Ser capaç de demostrar els coneixements tècnics i pràctics adquirits a través dels mitjans tradicionals i les noves tecnologies.
 • CG-8 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines de pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seua professió amb una dimensió multidisciplinària.
 • CG-9 Demostrar un alt nivell de coneixements tècnics i estructurals de les obres musicals més representatives del repertori de la seua àrea d’especialització.

Mecanismes de coordinació del títol

La Comissió Acadèmica de Títol (CAT) formada per:

Sra. Inmaculada Sánchez Velasco: Presidenta de la Comissió de Qualitat de l’ISEACV (CCI).

Sr. Francisco José Fernánez Vicedo: Director-coordinador del Màster i Catedràtic de Clarinet del CSM d’Alacant.

Sr. Jesús M. Gómez Rodríguez: Catedràtic de Piano del CSM d’Alacant.

Sr. Sixto Manuel Herrero Rodes: Catedràtic de Saxòfon del CSM d’Alacant.

Sr. David Rizo Valero : investigador extern (Universitat d’Alacant)

La CAT elaborarà un informe anual en què s’integraran informacions de resultats, així com una anàlisi detallada dels factors associats a l’aprenentatge, especialment de l’èxit de competències. S’analitzaran els resultats d’aprenentatge en cada una de les matèries i diverses mesures de satisfacció, així com les informacions disponibles sobre la seua evolució anual demanades a partir de qüestionaris. Es desenrotllarà, al seu torn, un pla de millora i suport per al foment de les competències que s’identifiquen més deficitàries.

El MÀSTER consta de 60 ECTS que s’imparteixen al llarg d’un curs acadèmic amb una durada de 37 semanes i mitja.
El període lectiu comprén des de setembre fins a juny. L’alumnat pot realitzar la matricula parcial amb un mínim de
20 credits en cada període lectiu, equivalent al 33 % dels crèdits totals.

Màster en Ensenyaments Artístics d’Interpretació i Investigació de la Música

Itineraris formatius que desenrotlla la titulació

 • Música clàssica
 • Música romàntica
 • Música moderna i contemporània (segles XX i XXI)

Documents a presentar:

 • Còpia compulsada de la titulació acadèmica.
 • Curriculum vitae.
 • Mèrits acadèmics (premis, altres titulacions, programes, publicacions, etc.)
 • Antiguitat en la docència.

Mobilitat dels estudiants – Responsables

Equipo directivo del CSM Alicante
Antonio Ballester Corbí (Responsable del programa de movilidad del Centro)
Departamento de Relaciones Internacionales del ISEACV
Dr. Fco. José Fernández Vicedo (Coordinador del Máster)

Organització

El programa de mobilitat ha de portar associat el reconeixement acadèmic dels mòduls impartits durant l’estada.

D’estudiants rebuts:

 • Establiment d’acords i convenis amb universitats o altres institucions.
 • Organització i planificació del programa de mobilitat.
 • Acollida dels estudiants i informació/orientació general del programa.
 • Informació i orientació general als estudis.
 • Matriculació.
 • Fi de l’estada.
 • Revisió i millora del programa de mobilitat dels estudiants rebuts.

D’estudiants enviats:

 • Establiment d’acords i convenis amb universitats o altres institucions.
 • Organització i planificació del programa de mobilitat.
 • Publicació de la convocatòria dels programes de mobilitat.
 • Selecció d’estudiants.
 • Publicació d’estudiants seleccionats.
 • Incorporació d’estudiants al centre de destinació.
 • Fi de l’estada.
 • Revisió i millora del programa de mobilitat dels estudiants enviats.

El Màster oferix la possibilitat de mobilitat per a la realització del Treball de Fi de Màster. La mobilitat d’estudiants s’organitzarà, en funció del lloc de residència del o de l’estudiant i del criteri del tutor, a través d’accions específiques amb les Institucions Superiors Musicals amb què es tenen (o es tindran) firmats convenis.

El Conservatori Superior de Música Oscar Esplá d’Alacant compta en l’actualitat amb els següents convenis bilaterals de mobilitat:

 • La informació estarà en breu

Objectius

Els objectius generals del Màster en Ensenyaments Artístics d’Interpretació i Investigació de la Música són:

 • Proveir una formació avançada de caràcter especialitzat, orientada a l’especialització professional, que promou la iniciació en tasques investigadores que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Promoure en cada estudiant un procés de desenrotllament artístic continu i d’alta qualitat que estiga en connexió amb les normatives de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • Preparar els músics per a l’entrada al món laboral professional al màxim nivell, i proporcionar-los la flexibilitat, imaginació i instruments d’avaluació perquè puguen contribuir a desenrotllar una praxi professional en la vida artística de hui en dia, desenrotllant autoconfiança i la confiança de poder prosseguir la seua carrera artística independentment.
 • Fomentar en els estudiants la confiança en si mateixos perquè es consideren, es desenrotllen i es consoliden com a músics intel·ligents, expandint i integrant els seus recursos intel·lectuals, emocionals i físics, reflectits en la pràctica de l’excel·lència musical, en el desafiament personal i en la presa de riscos en la seua especialització, planificant i implementant projectes personals, tant en un treball individual com formant part d’un conjunt o un projecte d’equip.
 • Proporcionar els estudiants un entorn d’aprenentatge i investigació que els possibilite reconèixer i desenrotllar les seues potencialitats, reconèixer i superar els seus límits, retroalimentar-se de diverses fonts, incloent-hi als seus iguals, i integrar estos elements en el seu desenrotllament, recolzant la seua necessitat individual d’estudi i de praxi conscient.

Normativa de permanència

 • Els alumnes hauran de superar un mínim de 12 crèdits ECTS per any.
 • La permanència en el màster no podrà excedir tres cursos acadèmics.
 • Per a superar cada matèria els alumnes disposaran de dos convocatòries per any: juny i setembre. Es considera que la condició de No Presentat no consumeix convocatòria.
 • La Comissió Acadèmica d’Estudis de Música de l’ISEACV (CAE) podrà autoritzar, a petició de l’alumne, amb caràcter excepcional i per causes objectives degudament justificades, com ara malaltia greu o qualsevol altra causa de força major, una nova i única convocatòria.

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura: Pràctiques Externes (6 crèdits)

Responsables:

 • Equip directiu del CSM d’Alacant
 • Coordinador de les pràctiques: Antonio Ballester Corbí
 • Coordinador del Máster: Dr. Francisco José Fernández Vicedo
 • Comissió de Qualitat de l’ISEACV (CCI)
 • Comissió Acadèmica del Títol (CAT)
 • Empreses/Institucions de pràctiques

Organització

Esta assignatura pretén desenvolupar i presentar programes d’alt nivell fora de l’entorn acadèmic, interactuant musicalment en diferents projectes. A més, contribuïx a exercir una labor interpretativa d’acord amb les característiques de la seua modalitat i especialització, tant en el paper de solista com formant part d’una agrupació.

Els alumnes participants en l’assignatura hauran de realitzar les seues pràctiques amb les agrupacions i entitats col·laboradores que tenen formalitzat el seu acord amb el CSMA. L’agrupació on es realitzen les pràctiques és seleccionada per l’alumne, sent els tutors del Conservatori, junt amb els alumnes i coordinadors de les distintes entitats, els que estableixen les dates de realització de les seues pràctiques.

Les agrupacions col·laboradores estableixen unes normes de participació depenent de les seues necessitats, l’alumne pot formar part d’elles com a solista o tutti, assimilant adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de lideratge que es poden donar dins de les formacions, mostrant flexibilitat davant de les indicacions del director i capacitat d’integració en el grup. Durant el període de pràctiques l’alumne realitzarà els assajos i concerts establits per l’agrupació seleccionada a este efecte, rebent del coordinador de l’entitat el planning i material necessari per al correcte desenrotllament de l’assignatura. Al finalitzar les pràctiques, els alumnes i coordinadors presentaran el tutor els documents acreditatius d’haver realitzat esta assignatura.

Tipologia de les empreses
Banda Simfònica Municipal d’Alacant
Conservatori Superior de Dansa d’Alacant.
Conservatori Professional de Dansa José Espasero.
Orquestra Simfònica Ciutat d’Elx.
Orquestra Simfònica de la UCAM.
Orquestra Simfònica d’Alacant.
Orquestra Filharmònica d’Alacant.
Orquestra Ciutat d’Orihuela.
Òpera 2001.

Perfil dels tutors

Els tutors de l’alumnat en les empreses/institucions de pràctiques artístiques són els directors o els professors especialistes de les entitats, que es coordinaran amb el tutor de l’alumne (el professor de l’assignatura principal) i el responsable de les pràctiques en el Màster per a realitzar el seguiment i l’informe d’avaluació

Professorat del Màster

Procediment de queixes, reclamacions i suggeriments

Per a qualsevol queixa, reclamació o suggeriment, es presentarà per registre d’entrada en l’Administració el Formulari (QRS)  degudament emplenat i signat. Si fora necessari, es pot adjuntar al mateix la documentació que s’estime oportuna.

Desenvolupament del Treball Fi de màster (6 crèdits)

El Treball Fi de Màster tindrà l’estructura següent:

 • Un recital públic en què s’incloguen obres de l’itinerari triat (amb una duració mínima de 45 minuts)
 • Presentació escrita d’un treball d’investigació (mínim de 70 folis) realitzat sobre un tema triat per l’estudiant, que tindrà caràcter multidisciplinari
 • Defensa oral d’este treball d’investigació (amb una duració aproximada de 20 a 30 minuts)

El Treball Fi de Màster tindrà les normes següents:

 • Per a poder presentar-se al TFM (recital i treball escrit) serà necessari haver aprovat tots els crèdits de les assignatures del títol.
 • S’haurà d’entregar en la Secretaria del Centre una gravació en vídeo amb el programa del recital i del treball escrit es farà còpia en paper i en suport digital.
 • El Treball Fi de Màster tindrà dos convocatòries cada curs: juny i setembre. L’alumne podrà realitzar el recital en una convocatòria i la defensa del treball en una altra, sempre que siga dins del mateix curs acadèmic.
 • La qualificació final de l’assignatura resultarà de la mitjana aritmètica entre la nota del recital i la nota del treball d’investigació escrit.
 • L’assignatura serà avaluada per un tribunal format per dos professors del departament corresponent a cada instrument i un membre de la CAT. Excepcionalment el tutor de l’alumne podrà invitar a formar part del tribunal a un doctor, i en este cas hi hauria: un doctor extern, un professor del departament i un membre de la CAT

Respecte al treball d’investigació escrit:

 • El projecte es presentarà en el registre del centre a finals d’octubre o principi de novembre de cada curs lectiu i haurà de ser aprovat per la CAT.
 • Si el projecte no fóra apte es pot corregir i tornar a presentar a finals de novembre.

Calendari i tribunals per als Treballs Fi de Màster. Curs 2021-2022