Proves d’Accés

 Prova per a persones sens requisits.

PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS

Convocatòria de juny

Convocatòria de setembre

 • Inscripció: Del 18 al 25 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.
 • Enviament de documentació: Del 18 al 25 de juliol de 2022 al següent correu electrònic info@csmalicante.com
 • Realització de les proves: 2 i 5 de setembre de 2022. Veurer calendario
 • Llocs ofertats
 • Tribunal
 • Comisions Acadèmiques de recolsament
 • Resultats
  • Composició
  • Direcció
  • Interpretació
  • Musicologia
  • Pedagogia

Els aspirants que han superat la prova però no han obtingut plaça entren a formar part de la llista d’espera (llevat que indiquen el contrari) i se’ls avisarà per correu electrònic si es produïra alguna renúncia.

No disponible en aquest moment.
Una setmana abans els estudiants admesos rebran un correu electrònic en el qual se’ls indicarà la franja horària en la qual han de  realitzar la matrícula i selecció d’horari.

Normativa

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la Direcció  de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les proves d’accés a les ensenyances artístiques superiors per al curs 2022-2023.

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2022 de la directora de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica d’accés al títol de Grau en Ensenyances Artístiques Superiors de Música del Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant.

Requisits Acadèmics per a l’Accés a les Ensenyances Artístiques Superiors de Música

Estar en possessió del títol de Batxiller o haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

També podran accedir a les ensenyances artístiques superiors de música les persones majors de 16 anys d’edat que sense reunir els requisits assenyalats anteriorment superen la prova específica a què fa referència l’article 69, “Ensenyances postobligatòries”, apartat 5, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’ Educació.

Estructura i Contingut de la Prova Específica d’Accés

Consta de tres exercicis per a cada una de les especialitats següents:

A. INTERPRETACIÓ

1. Interpretació d’un programa de 30 minuts, d’almenys tres estils distints. L’aspirant haurà d’interpretar, com a mínim, una obra de memòria. Esta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-la, el 50 % de la nota final.
2. Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà el 25 % de la nota final.
3. Lectura a vista amb l’instrument principal de l’itinerari al que s’opta. Representarà el 25 % de la nota final.

B. COMPOSICIÓ

 • Primera part:
  És de caràcter eliminatori i suposa el 60 % de la nota final de la prova específica. Les persones aspirants hauran d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per a poder realitzar la segona part.
  1.A. Anàlisi harmònica, estructural i estilística d’una peça o fragment musical proposat pel tribunal. Representarà el 30 % de la nota final.
  1.B. Exercici d’escriptura de caràcter harmònic, contrapuntístic o una combinació de tots dos tipus d’escriptura. Representarà el 30 % de la nota final.
 • Segona part:
  No tindrà caràcter eliminatori i representarà el 40 % de la nota final de la prova específica.
  2.A. Exercici de dictat musical o de lectura solfística. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.B. Interpretació al piano d’una peça preparada per la persona aspirant i/o lectura a vista al piano. Representarà el 10 % de la nota final.
  2.C. Entrevista sobre obres pròpies realitzades per la persona aspirant i defensa de les mateixes, amb un màxim de tres obres presentades. Representarà el 20 % de la nota final.

C. DIRECCIÓ

Primera part:
De caràcter eliminatori, representa el 50% de la nota final de la prova. Les persones aspirants hauran d’obtindre una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per a poder realitzar la segona part.
-Exercici 1: Prova *solfística a primera vista d’un o diversos *frag-*mentos musicals determinats per la comissió d’avaluació, entonant i acompanyant-se a si mateix amb el gest. Representa, en cas de superar-la, el 60% de la nota de la primera part.
– Exercici 2: Dirigir una obra o fragment proposat per la comissió d’avaluació. Representa, en cas de superar-la, el 20% de la nota de la primera part.
– Exercici 3: Entrevista personal amb la comissió d’avaluació. Representa, en cas de superar-la, el 20% de la nota de la primera part.
Segona part. No té caràcter eliminatori i representa el 50% de la nota final de la prova.
– Exercici 4: Anàlisi estructural i històrica d’un fragment musical. Representa el 10% de la nota final.
– Exercici 5: Exercici d’harmonització a quatre veus d’un baix o tiple. Representa el 10% de la nota final.
– Exercici 6: Lectura a vista en el piano, amb preparació prèvia en un piano. Representa el 10% de la nota final.
– Exercici 7: Realització d’un dictat melòdic i harmònic a quatre veus. Representa el 20% de la nota final.

C. PEDAGOGIA

1. Interpretació d’un programa de 30 minuts, d’almenys tres estils distints. L’aspirant haurà d’interpretar, com a mínim, una obra de memòria. Esta prova tindrà caràcter eliminatori i representarà, en cas de superar-
la, un terç de la nota final.
2. Anàlisi estructural i històric d’un fragment musical. Representarà un terç de la nota final.
3. Lectura a vista en el piano, amb preparació prèvia en un piano, de 15 minuts de duració. Representarà un terç de la nota final.

D. MUSICOLOGIA

1. Interpretació d’un programa de 15 minuts, d’almenys tres estils distints. Representarà el 25 % de la nota final.
2. Anàlisi estructural i històrica d’un fragment musical en partitura i audició. Representarà el 25 % de la nota final.
3. Exercici d’harmonització a quatre veus d’un baix i/o tiple. Representarà el 25 % de la nota final.
4. Comentari d’un text de temàtica musical i qüestionari sobre el mateix (aspectes històrics, estètics, socials i artístics). Representarà el 25 % de la nota final.

La nota mitjana de l’ expedient dels estudis professionals constituïx el 50 % de la nota de la prova específica d’accés, en el cas d’estar en possessió del títol Professional de Música.

Inscripció

Documentació a presentar

1. La sol·licitud d’ inscripció per a la prova específica d’accés degudament emplenada

2. Fotocopia de DNI

3. Fotocòpia del títol de Batxiller, del Certificat de superació de la prova d’ accés a la Universitat per a majors de 25 anys o del Certificat de superació de la prova per a majors de 19 anys sense requisits

4. Imprés de taxes per a la prova d’accés (52,52€)

– Si es posseïx el títol LOGSE de Professor de Música, un certificat que ho acredite i en el que s’indique la nota mitjana

L’imprés de taxes pot arreplegar-se en la Secretaria del Conservatori o obtindre’s en la següent pàgina:  Taxes i atres ingressos de dret públic -> 9778 – Taxa per ensenyances artístiques superiors. Proves

Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE)

Esta prova es dirigeix a les persones que fa referència l’article 69, apartat 5, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que complisquen els anys dins de  l’any natural en què se celebre la dita prova, que vullguen accedir a les ensenyances artístiques superiors i no es troben en possessió del títol de Batxiller ni hagen superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

És comú per a totes les ensenyances artístiques superiors i consta de les parts següents:

a) Primera part: Història de l’Art

Exercici escrit a partir d’un text donat i imatges relacionades amb el contingut del text. A partir d’un text d’història de l’art (en valencià i en castellà) i dos imatges relacionades amb el text, l’alumnat haurà de contestar diverses preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relatives al text.

Currículum bàsic per als continguts d’aquesta prova:

 • Art de la prehistòria: art francocantàbric i art llevantí. Els inicis de l’arquitectura en el Neolític. Art de les civilitzacions antigues: Egipte (característiques i convencionalismes).
 • Art grec: període arcaic, classicisme i hel·lenisme.
 • Art romà. Aportacions de l’art romà a la tradició grega i etrusca.
 • Art de l’alta edat mitjana: bizantí, preromànic i hispanomusulmà.
 • Art romànic i art gòtic. Trecento italià.
 • Art del Renaixement: Quattrocento i Cinquecento.
 • El barroc: característiques de l’art en els segles XVII i XVIII.
 • Art del neoclassicisme. Característiques fonamentals.
 • Art del segle XIX: romanticisme, historicisme, realisme, impressionisme, postimpressionisme, nous materials i modernisme.
 • Art del segle XX: 1a i 2a avantguardes. Funcionalisme i racionalisme. Fauvisme, cubisme, expressionisme, futurisme, dadaisme, pintura metafísica, surrealisme i abstracció geomètrica. Tendències des del 1945.

b) Segona part. Llengua

A triar entre Llengua Valenciana o Llengua Espanyola. A partir d’un text donat de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre Gramàtica, Ortografia i Lèxic.

Currículum bàsic de Llengua Valenciana per als continguts d’aquesta prova:

 • Les categories gramaticals. Sons i grafies.
 • L’oració simple: subjecte i predicat. Lletres, dígrafs i lletres compostes.
 • Els pronoms personals forts. Vocals i consonants.
 • El substantiu. La síl·laba, tònica i àtona.
 • L’adjectiu. Separació de síl·labes.
 • El verb. Diftongs.
 • L’adverbi. L’accent gràfic.
 • L’oració composta. L’accent diacrític.
 • Els pronoms febles Aspectes formals. Aspectes funcionals. La dièresi. Camps semàntics i famílies lèxiques. Sinonímia, antonímia i hiponímia entre les paraules del vocabulari bàsic.

Currículum bàsic de Llengua Castellana per als continguts d’aquesta prova:

 • Les idees dels textos. Destacar l’important. Idees principals.
 • El resum d’un text. Procediment per a fer un resum.
 • Els arguments que donen suport a les idees. Principals arguments (dades, cites, experiència personal, exemples).
 • Els connectors que enllacen idees. Els que indiquen ordre. Els que expressen idees contràries. Els que afigen idees noves. Els que proposen exemples. Els que indiquen una causa o una conseqüència.
 • Elaborar una opinió.
 • La forma de les paraules. Les categories gramaticals. Determinant, substantiu, pronom, adjectiu, verb, adverbi, preposició. Les parts de les paraules: arrel, desinència, prefix, sufix.
 • Els sentits de les paraules. Les paraules derivades (famílies de paraules). Sinònims, hipònims i hiperònims.
 • Escriure correctament. Principals problemes: Amb accents. Normes generals. Accentuació de como, que, por que. Amb vocabulari: majúscules, prefixos, formes verbals incorrectes, dequeísmo. Amb expressions «delante de mí»… Amb homofonies (vaya, ahí, haber, hecho, aparte…).
 • Sintaxi. L’oració simple. Localitzar subjecte i principals comple-ments.
 • Les figures literàries. Comparació, metàfora, hipèrbole o exage-ració, interrogació retòrica.

c) Tercera part. Llengua estrangera, a triar entre Anglès o Francès

Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d’un text donat. A partir d’un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

Currículum bàsic d’Anglès per als continguts d’aquesta prova:

 • Present simple, There is/There are, Countable/ Uncountable nouns, Present continuous. Vocabulary: World of work.
 • Express like and dislike: like, love, enjoy, hate. Present simple vs. Present continuous. Vocabulary: Names of arts in general.
 • Prepositions. Vocabulary: Word creation: suffixes.
 • Past simple (regular verbs, irregular verbs). Past continuous. Vocabulary: Books and literature.
 • Uses of «like». Vocabulary: Physical activities.
 • Present perfect. Vocabulary: Food.
 • Future tenses (present simple with future meaning, be going to+infinitive). Vocabulary: Transport.
 • Modal verbs. Vocabulary: Cities.
 • Comparisons. Vocabulary: Environmental issues.
 • Passive voice. Vocabulary: Music.

Currículum bàsic de Francès per als continguts d’aquesta prova:

 • Le groupe du nom et les pronoms: Le nom et l’adjectif. Les articles. Les démonstratifs. Les possessifs. Les indéfinis. Les pronoms personnels. Les pronoms relatifs.
 • Le verbe: Les constructions verbales. Les auxiliaires et les semi-auxiliaires. La forme passive. La forme pronominale. L’indicatif. Le subjonctif. Le conditionnel. L’impératif. L’infinitif.
 • La phrase: L’identification et la description. La phrase interroga-tive. La phrase négative. La mise en relief.
 • Les motsoutils: Les prépositions. Les adverbes.
 • L’expression de la pensée: Les prépositions complétives. Le discours rapporté.
 • L’expression des circonstances: de la cause, de la conséquence, du but, du temps, de l’opposition, de l’hypothèse et de la condition, de la comparaison.

Cada una de les parts es qualifica de 0 a 10, sent el resultat final de la prova la mitjana aritmètica de les tres. La prova se supera si esta mitja és igual o superior a 5, la qual cosa suposa la qualificació d’ Apte/a.

La superació d’ esta prova té validesa permanent als efectes d’accés a les ensenyances artístiques superiors en tot l’ Estat.

Si no se supera esta prova no es podrà inscriure en la prova específica d’accés a les Ensenyances Artísticusa Superiors de Música.

Documentació necessària:

 • DNI o NIE
 • Sol·licitud d’inscripció (generada automàticament en realitzar la inscripció en línia)
 • Justificant de pagament de les taxes
 • Si es dona el cas, còpia de la documentació acreditativa de l’exempció o bonificació en les taxes
 • Si es dona el cas, documentació acreditativa de les necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, amb reconeixement oficial el grau del qual siga igual o superior al 33%

L’imprés de taxes (model 046) s’obté  en realitzar la inscripció en línia, prement ‘Tramitar pagaments’ i seleccionant ‘Pagar’. També pot  confeccionar-se en la següent pàgina:  Taxes i altres ingressos de dret públic -> 9778 – Taxa per ensenyaments artístics superiors. Proves. -> Confecció en línia i descàrrega del model. Una vegada generat l’imprés pot efectuar-se el pagament telemàticament mitjançant targeta bancària o imprimir-lo i abonar-lo en les entitats col·laboradores que s’indiquen en la part inferior del document.

Modelos de examen: