Caporalia d’Estudis/Secretaria

 • Plaç: durant els mesos de juliol i de setembre
 • Impreso
 • Normativa
  • RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Direcció de l’ISEACV…  Art. 18. L’alumnat que haja consumit quatre convocatòries en alguna de les assignatures podrà sol·licitar una convocatòria extraordinària durant els mesos de juliol i de setembre del curs immediatament posterior al que s’haja produït la situació. Una vegada autoritzada per la direcció del centre on es trobe l’expedient, la matrícula de la convocatòria extraordinària a la qual fa referència l’article 14, punt 4, del Decret 48/2011, de 6 de maig, es realitzarà obligatòriament en el curs immediatament següent al que s’haja produït la situació. Aquesta cinquena convocatòria dona dret a cursar de nou l’assignatura, i en tots els casos haurà de ser avaluada durant el període que corresponga a la primera convocatòria de l’assignatura afectada. En cas de no superar-se aquesta convocatòria, l’estudiant quedarà desvinculat dels estudis i, per tant, no podrà realitzar una nova matrícula ni el trasllat d’expedient a centres públics ni privats autoritzats de la Comunitat Valenciana. No podrà sol·licitar-se convocatòria extraordinària per a assignatures optatives.
 • Plazo:
  • Primera convocatòria: fins el 13 de juny de 2022.
  • Segona convocatòria: fins el 30 de juny de 2022.
 • Impreso
 • Normativa
  • RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Direcció de l’ISEACV… Art. 25. El «No presentat/ada» es considerarà una condició, sempre entesa com a excepcional, i no una qualificació. Per tant, la valoració d’aquesta condició estarà sotmesa a la consideració de la direcció del centre, una vegada estudiada la documentació que acredite i al·legue les circumstàncies per causes objectives degudament justificades, com ara malaltia greu, situació Covid o qualsevol altra causa de força major. Es considera que la condició de no presentat/ada en l’acta no corre convocatòria.

ERASMUS+

PRÁCTICAS EXTERNAS

A través dels següents enllaços pot confeccionar-se el document per al pagament de taxes acadèmiques i administratives (impreso 046), així com efectuar el pagament telemàtic d’aquestes.

Instruccions per a l’obtenció del model 046

Sol·icitud de devolució d’ingressos indeguts

Per a sol·licitar la devolució de taxes ha d’emplenar-se l’imprés imprés 722 i entregar-se juntament amb tota la documentació justificativa en la Secretaria del Conservatori.

 Accés al model 722

Tinga en compte que perquè la sol·licitud siga admesa és imprescindible que:

 • L’exposició dels fets estiga emplenada, NO EN BLANCO. S’ha d’indicar quina taxa concreta se sol·licita, de quin centre o entitat, i ha d’explicar-se clarament les circumstàncies per les quals sol·licita la devolució.

 • S’adjunte la documentació que acredite les circumstàncies al·legades per a sol·licitar la devolució, per exemple, credencials de Beca, resolucions de convalidació, justificants mèdics, acreditació de discapacitat, de Família Nombrosa, etc.

 • S’adjunte el JUSTIFICANT DE PAGAMENT EN EL QUAL CONSTE EL Núm. 046 D’AUTOLIQUIDACIÓ AIXÍ COM EL NOM I EL NIF DEL PAGADOR. NO SÓN VÀLIDS LES CAPTURES DE PANTALLA, EXTRACTES O ALTRES DOCUMENTS EN ELS QUALS NO FIGUREN AQUESTES DADES.

Instruccions per a la cumplimentació del model 756

Seminaris / Tallers, Taller Específic i Seminari d’Interpretació

Treball Fi de títol

Reconeixement i transferència de crèdits

Descàrrega d’impresos

Sol·licitud Certificats Acadèmics Oficials

El certificat podrà arreplegar-se en la Secretaria del Conservatori dos dies hàbils després de presentar el justificant del pagament de la taxa corresponent.

En este enllac pot sol·licitar-se l’enviament de l’imprés de taxes (25,46€).

Sol·licitud títol Superior LOE

Per a sol·licitar el títol cal omplir l’imprés de sol·licitud, imprimir-lo, firmar-ho i entregar-lo personalment o per correu ordinari en la Secretaria del Conservatori junt amb la documentació següent:

 • Fotocòpia de DNI
 • Justificant del pagament de taxes

En este enllaç pot sol·licitar-se l’enviament de l’imprés de taxes (173,44€).